Wniosek na podejmowanie innych działań - usunięcie drzew

  


 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich na obszarach wpisanych do rejestru zabytków z zorganizowaną zielenią zabytkową

 

W celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na pielęgnację drzew należy złożyć wniosek który zawiera:

 

              1.  Dane wnioskodawcy / inwestora lub osoby upoważnionej

              2.  Wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca położenia zabytku

              3.  Zakres prac             

              4.  Program prowadzenia prac na podstawie dokumentacji

              5.  Dane kierowanika prac konserwatorskich / restauratorskich

              6.  Wykonawcę prac

              7.  Przewidywany termin rozpoczęcia prac

              8.  Przewidywany termin zakończenia prac

             10. Dane osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy

             11. Dane pełnomocnika

 

Załączniki do wniosku:

 

              1. Program prac konserwatorskich ( inwenteryzacja dendrologiczna ze wskazaniami gospodarczymi )

              2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego

              3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi / restauratorskie kwalifikacje do kierowania tymi pracami

              4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

 

UWAGA:

 

Wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach będących zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru

 

1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru.
3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury
¹

 

    

________________________

 ¹ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami )

      

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl