Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wraz z Delegaturami w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu prowadzi archiwum, zawierające zasoby dokumentacyjne dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych w zakresie zgodnym z terenem swojego działania, służące celom służbowym. Archiwum zakładowe udostępnia swoje zbiory w ograniczonym zakresie, do celów naukowych i projektowych - na zasadach określonych w "Regulaminie udostępniania i korzystania z zasobów dokumentacyjnych WUOZ w Przemyślu" Nie są udostępniane dokumentacje zawierające dane osobowe aktualnych właścicieli zabytków.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów winne złożyć w tym celu wniosek do PWKZ w Przemyślu lub kierownika właściwej delegatury, zawierający wskazanie celu korzystania. W przypadku wykorzystania materiałów archiwalnych do prac naukowych, niezbędne jest stosowne imienne zaświadczenie wydane przez uczelnię. Należy się legitymować dowodem tożsamości.

 

     Z CZEGO MOŻNA KORZYSTAĆ

 

Archiwum WUOZ udostępnia dokumentację dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych taką jak: wytyczne konserwatorskie, studia historyczno – urbanistyczne, historyczno – architektoniczne, dokumentacja techniczna zabytków, w tym projekty architektoniczne, budowlane i inne opracowania techniczne, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne (AZP, zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, cmentarzy), ewidencje parków i cmentarzy.

 

     KIEDY MOŻNA KORZYSTAĆ I GDZIE

 

Osobom z zewnątrz zasoby dokumentacyjne udostępnia się wyłącznie w wyznaczonym pomieszczeniu lokalu archiwum zakładowego w siedzibie WUOZ w Przemyślu pokój nr 8 w każdy czwartek będący dniem roboczym w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w siedzibach Delegatur w Rzeszowie, Krośnie, i Tarnobrzegu.

 

     KTO MOŻE KORZYSTAĆ

 

Ubiegający się o udostępnianie dokumentacji winien przedstawić cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji w następujący sposób:

a)      korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia
z uczelni lub innej placówki naukowej;

b)      korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:

- właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego dokumentu stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,

- pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa
po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością,

- projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,

- pracownik organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający zaświadczenie tegoż organu,

- sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu zaświadczenia
z jednostki prowadzącej opracowanie,

- pracownik środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

 

     W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do wskazania w nich źródła oraz autora opracowania, z którego korzysta.

 

       

     Wniosek o udostepnianie  materialow archiwalnych


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl