Jesteś tutaj:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ogónego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - (RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych są:  Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu ul. Jagiellońska 29,

2. Pani/Pana   dane   osobowe   są przetwarzane   wyłącznie w   celu   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj.Dz.U z 2017 r. poz.2187 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO.

3. Odbiorcą/odbiorcami    Pani/Pana    danych    osobowych  są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań Administratora. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby.

6. Pani/Pana   dane   osobowe   będą przechowywane   przez okres wymagany  przepisami prawa.

7. Ma   Pan/Pani   prawo   do żądania   dostępu   do   Pani/Pana   danych   osobowych,   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

8. Ma   Pan/Pani   prawo   do   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu  Ochrony   Danych Osobowych;

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl