Jesteś tutaj: Urząd > Konserwator

      

 

mgr Beata Kot

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

 

mgr Bartosz Podubny

Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu

 

 

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora zastrzeżone są sprawy związane z:

 1. ustalaniem organizacji Wojewódzkiego Urzędu oraz określeniem zasad pracy w tym Urzędzie,
 2. korespondencją kierowaną do organów administracji rządowej i samorządowej, organów ścigania oraz kontroli,
 3. zapewnieniem podejmowania przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki Wojewody Podkarpackiego,
 4. współdziałaniem z Generalnym Konserwatorem Zabytków i kierowanym przez niego Urzędem,
 5. współdziałaniem z organami rządowej administracji oraz z organami jednostek samorządu terytorialnego,
 6. nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu,
 7. ustalaniem szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników i trybu załatwiania powierzonych im spraw,
 8. wydawaniem decyzji dotyczących wpisu do rejestru zabytków,
 9. wydawaniem aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
 10. udzielaniem upoważnień pracownikom do podpisywania pism w swoim imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
 11. udzielaniem pełnomocnictw pracownikom do zastępowania w sprawach toczących się w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz przed innymi organami,
 12. nadzorowaniem działalności kierowników delegatur.

 

      Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl