16 03-2020

Aktualizacja planów ochrony zabytków

Informacja o corocznej aktualizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że do dnia 31 marca br. należy zaktualizować plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego tj. 2019 r.. 
Do opracowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz do ich corocznej aktualizacji zobowiązani są:
• Kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki w odniesieniu do planów ochrony zabytków jednostki organizacyjnej 
• Wójt, burmistrz, prezydent miasta w odniesieniu do  gminnych planów ochrony zabytków 
• Starosta w odniesieniu do powiatowego planu ochrony zabytków.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U.2004.212.2153).