Informacja na temat prac przy Rynku Starego Miasta w Przemyślu

W związku z dużym zainteresowaniem zakończeniem prac przy Rynku Starego Miasta w Przemyślu, informujemy

W dniu 24 kwietnia b.r. dokonaliśmy odbioru prac wykonanych przez Miasto Przemyśl w oparciu o projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Gminy Miejskiej Przemyśl, na terenie Rynku Starego Miasta w Przemyślu. Projekt stanowił rozszerzenie projektu „Budowa podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu”. Podstawą do realizacji projektu w zakresie rynku renesansowego było pozwolenie na budowę wydane w roku 2008 dla projektu mgr inż. arch. Jacka Mermona, z pozwoleniem konserwatorskim nr UOZ-I-4156/264/07 z dnia 15 grudnia 2007 r. zmienionym po wynikach badaniach archeologicznych w obszarze nieistniejącego ratusza decyzją numer IRN II.5142.4.133.2022.MBB z dn. 29.12.2022 r., co było zgodne z warunkiem wynikającym z decyzji z 2007 r. przeprowadzenia w obszarze inwestycji badań wykopaliskowych wyprzedzających, których wyniki należało uwzględnić w trakcie realizacji budowlanej. 

Projekt zagospodarowania Rynku Starego Miasta w Przemyślu wg projektu mgr inż. arch. Jacka Mermona z uzgodnionej dokumentacji projektowej przedstawiamy poniżej:

W projekcie zagospodarowania umownie zaznaczono zasięg ratusza, który w wyniku wykonanych badań archeologicznych okazał się znacznie większy niż zakładano na etapie projektowania.

Dla przypomnienia wyników badań archeologicznych zachęcamy do zapoznania się z filmem zamieszczonym na naszej stronie, w którym archeolog Monika Broszko omawia wyniki badań.

Projekt z 2007 r. został opracowany na podstawie wyników konkursu na Płytę Rynku zorganizowanym przez Miasto Przemyśl na podstawie wytycznych, które zakładały rewaloryzację przestrzeni rynkowej i przyrynkowej wraz z uzupełnieniem zabudowy pierzei południowej u zbiegu ulic Rynek i Fredry. Najważniejszym zadaniem projektu było uwzględnienie wartości historycznej obszaru, dorobku koncepcyjnego zakończonego konkursu oraz informacji zawartych w wytycznych PWKZ w Przemyślu, a także materiału dokumentacji historycznej i ikonograficznej. Jako główne cele przekształceń określono uczytelnienie narysu historycznego układu przestrzennego Rynku i jego najbliższego otoczenia w celu przywrócenia miastu najważniejszego placu w postaci zbliżonej do uformowania historycznego, z zaprojektowaniem jednorodnej posadzki dla całej płyty placu z uwzględnieniem zachowania kamienia łamanego. W odniesieniu do zieleni wskazano korektę istniejącego zadrzewienia z możliwością całkowitego wyeliminowania aktualnego zadrzewienia.

W odbiorze prac w obszarze Rynku w dniu 24 kwietnia b.r. brano pod uwagę wykonanie zadań wynikających z wydanych pozwoleń i wytycznych oraz ustaleń protokolarnych. Wytyczne konserwatorskie do prowadzenia prac w obszarze Rynku wydano i udostępniono społeczeństwu na konferencji prasowej w dniu 25 października 2021 r. 

 Wytyczne sprzed realizacji projektu zawarte w treści noty prasowej 

 

Wykonano i odebrano następujące zadania:

  • Rekompozycję płyty Starego Rynku
  • Wykonanie chodnika przy pierzei wschodniej oraz wykonanie chodnika w południowej części zakresu prac
  • Wykonanie ciągu pieszo jezdnego wzdłuż pierzei wschodniej
  • Wykonanie ekspozycji murów dawnego ratusza na poziomie płyty rynku z trawnikiem (w ekspozycji wykorzystano rzut parteru ratusza według inwentaryzacji przywiezionej na zlecenie PWKZ ze Lwowa, z opisem dr Stanisława Stępnia. Ekspozycję murów ratusza wykonano na podstawie uzgodnionego Programu prac konserwatorskich).
  • Wykonanie oświetlenia
  • Wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z decyzjami i wytycznymi urzędu
  • Wykonanie badań archeologicznych na podstawie wcześniejszych dokumentacji.

 

W protokole odbioru uwzględniono następujące zalecenia konserwatorskie: uzupełnienie inwestycji o przedstawienie w formie wizualnej tablicy, makiety itp. Informacji dotyczącej historii obiektu odkrytego ratusza i jego wyglądu. Zalecono także opracowanie projektu wszelkiej zieleni dekoracyjnej ewentualnie planowanej na płycie Rynku przez doświadczonego architekta krajobrazu, i przedstawienie do uzgodnień z PWKZ.

Do wykonania w obszarze Rynku pozostało: wykonanie nowego ażurowego zadaszenia nad wyjściem z trasy podziemnej, nawiązującego do tradycji miejscowych detali architektonicznych, w technice odlewu w metalu, budowa stacji meteorologicznej w oprawie historycznej, według zachowanych zdjęć archiwalnych.

W ocenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odsłonięta zabudowa Starego Miasta i zagospodarowanie Rynku, przywróciły temu miejscu reprezentacyjny charakter i nadały szerokie możliwości dla aranżacji artystycznych.

 

Przemyśl, 28 kwietnia 2023 r.