Informacja w sprawie budowy koła widokowego na terenie zespołu staromiejskiego Przemyśla

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą budowy Koła widokowego na Placu Niepodległości w Przemyślu (znajdującym na terenie zespołu staromiejskiego Przemyśla w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków oraz Pomnika Historii RP) przedstawiamy informację dotyczącą działań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zs. w Przemyślu i wydanych decyzji administracyjnych.

  • Zawiadomiono Komendę Miejską Policji w Przemyślu o nielegalnym prowadzeniu robót budowlanych – bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego i związanym z tym niszczeniem nawierzchni placu (pęknięcia i wyszczerbienia oraz efekt klawiszowania płyt granitowych)   poprzez wjazd ciężkiego sprzętu i ustawianie potężnej konstrukcji technicznej. Zwrócono uwagę na występowanie zabytków archeologicznych pod nawierzchnią placu – pozostałości zabytkowej zabudowy nieistniejących kamienic oraz możliwość ich słabej odporności na wysokie obciążenia.
  • Wydano decyzję dla Firmy prowadzącej budowę koła widokowego, wstrzymującą prowadzenie robót budowlanych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, z powiadomieniem właściciela terenu – Gminy Miejskiej Przemyśl.
  • Zawiadomiono Firmę i strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w związku z wykonywanie robót budowlanych – budowy tymczasowego, nietrwale związanego z gruntem, koła widokowego, na terenie objętym ochroną konserwatorską, bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego. Powiadomiono właściciela terenu.
  • Zainteresowano Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sprawą nielegalnego wykonywania robót budowlanych na terenie Placu Niepodległości w Przemyślu.
  • Poproszono o wyjaśnienia Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu w odniesieniu do sprawdzenia warunków technicznych oraz montażu urządzenia i przedstawienie wyników oceny.
  • W związku z prowadzeniem przez Firmę robót budowlanych pomimo wydanej decyzji wstrzymującej prace, wydano decyzję nakazującą przywrócenie terenu do poprzedniego stanu poprzez wykonanie następujących czynności: usunięcie powstałej dotychczas konstrukcji koła widokowego oraz naprawę zniszczonej nawierzchni, z terminem wykonania do 28 kwietnia b.r. oraz rygorem natychmiastowej wykonalności.
  • Prowadzimy stałą kontrolę zakresu i postępu prowadzonych robót co dokumentujemy fotograficznie i opisowo.
  • Uwaga: Robotnicy prowadzący roboty budowlane nie odbierają poczty urzędowej dostarczanej na teren budowy.

Pomimo podjętych działań, wydanych decyzji wstrzymujących roboty budowlane i nakazujących przywrócenie terenu do poprzedniego stanu roboty są prowadzone.

W celu wyjaśnienia konserwatorskiego stanu zachowania zabytków znajdujących się pod nawierzchnią Placu Niepodległości, przedstawiamy  informację o Historii badań archeologicznych i wynikach inwentaryzacji architektonicznej na Placu Niepodległości, na podstawie Dokumentacji z nadzoru archeologicznego nad budową Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Niepodległości w Przemyślu wykonanych przez archeologów, Przemyśl, 2007 r.

 

Przemyśl, 26 kwietnia 2023 r.