14 05-2020

List Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Prezydenta Miasta Przemyśla

Szanowny Panie Prezydencie,
 

   W związku z informacją jaka została opublikowana  11 maja 2020 r.  na stronie internetowej Urzędu Miasta Przemyśla  pt.: „Kłopoty przemyskich restauratorów    z letnimi ogródkami. List Prezydenta Miasta do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”  oświadczam, że wnioski, które wpłynęły do Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu  o uzyskanie zgody na otwarcie letnich ogródków  w Przemyślu, do chwili obecnej, zostały rozpatrzone pozytywnie lub są w trakcie procedowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa.  Aktualny stan dotyczący postępowań administracyjnych        w sprawie umieszczania sezonowych ogródków gastronomicznych przedstawia się następująco:
W terminie od 7 lutego 2020 r. do 11 maja 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęło zaledwie 5 wniosków. W trzech przypadkach zostały wydane decyzje zezwalające –          w przeciągu od 3 do 12 dni roboczych od dnia uzupełnienia stosownych dokumentów bądź załączników. Pozostałe dwa wnioski posiadają istotne braki formalne.     W związku z tym, oczekujemy na ich uzupełnienie.
   Każda sprawa prowadzona jest na podstawie wypracowanych standardów oraz zasad jakie obowiązują  w zabytkowej  przestrzeni kulturowej miasta, także zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla  nr 70/2010 z dnia 5 maja 2010 w sprawie wytycznych do umieszczania reklam oraz innych elementów scenografii miasta, na nieruchomościach i obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m. Przemyśla oraz na nieruchomościach i obiektach będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.
Konsekwentne, poprawne i wieloletnie stosowanie się do wypracowanych wytycznych podnosi atrakcyjność turystyczną zabytkowej przestrzeni miasta, a także powinno wpływać na zwiększenie ilości klientów lokali gastronomicznych, pomimo obostrzeń wynikających z obecnej sytuacji.
   Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu dba o zabytki i troszczy się o kulturową przestrzeń województwa podkarpackiego, dlatego wszelkie działania i decyzje jakie podejmujemy zmierzają do ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Szanujemy przedsiębiorców, restauratorów  oraz inne grupy zawodowe, które poprzez swoją pracę upowszechniają wiedzę i popularyzują zabytkowy Przemyśl i podobnie jak Panu i Urzędowi Miasta zależny nam na turystyce kulturowej oraz estetyce i harmonii miasta, które znajduje się na prestiżowej liście Pomników Historii. 


Łączę wyrazy szacunku 
Beata Kot
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków