09 06-2020

"Samorząd dla dziedzictwa" - start konkursu

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór do nowego ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jego adresatami są samorządy gminne (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając ustawowe cele realizacji tych programów.

Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się gminy, które mają prawidłowo opracowany gminny program, zrealizowały działania i zadania służące ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Dla wyróżnionych gmin przewidziane są nagrody. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – wyprodukuje film promujący dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata.  Filmy zostaną przekazane włodarzom gmin do szerokiej promocji miejsca, którymi zarządzają. 
Dodatkowo, zwycięzcy mają zapewnioną promocję swojej gminy poprzez kampanię informacyjną prowadzoną na kanałach komunikacji zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju  termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje wraz regulaminem konkursu, formularzem zgłoszenia oraz procedurą oceny zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4320