Wpis do Rejestru kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Woli Raniżowskiej

Kościół pw. św. Wojciecha położony jest w środkowej części wsi Wola Raniżowska, przy rozgałęzieniu dróg relacji Raniżów - Lipnica - Wilcza Wola. Budynek kościoła jest obiektem dominującym w krajobrazie wsi Wola Raniżowska, w związku z czym posiada istotne wartości krajobrazowe a także niezaprzeczalne wartości artystyczne.

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha został wzniesiony w latach 1914-1921 dzięki staraniom ks. Czesława Brody, według projektu budowniczego rzeszowskiego Franciszka Stążkiewicza, przez budowniczego Józefa Zawilskiego z Leżajska. Kościół wzniesiony w stylu neogotyckim, orientowany, murowany z cegły, tynkowany z zewnątrz. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, z transeptem o nieznacznie wysuniętych ramionach. Korpus trójnawowy, czteroprzęsłowy.

Prezbiterium dwuprzęsłowe, szerokości nawy głównej, zamknięte trójbocznie, flankowane od północy i południa prostokątnymi pomieszczeniami. Bryła w układzie bazylikowym. Fasada trójwieżowa, z których środkowa największa, na poziomie dolnej kondygnacji wieże prostopadłościenne, górą oktogonalne zwieńczone ostrosłupowymi hełmami. Prezbiterium, korpus nawowy oraz wieża środkowa opięte przyporami. Dachy nad nawą główną, prezbiterium i transeptem dwuspadowe, nad nawami bocznymi pulpitowe kryte blachą. Na skrzyżowaniu dachu nawy głównej i transeptu wieżyczka na sygnaturkę. Elewacje na cokole z ciosów kamiennych, tynkowane. W fasadzie kamienny portal ostrołukowy, nad którym rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Ściany transeptu wieńczone szczytami trójkątnymi z uproszczonymi sterczynami. Główne otwory okienne kościoła ostrołukowe, w większości wypełnione witrażami pochodzącymi z lat 1918-1920 wykonanymi przez krakowski zakład witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego według projektu Zdzisława Glogera i Wojciecha Durka.

Kościół pw. św. Wojciecha należy do grupy kościołów doby historyzmu, został wzniesiony w stylu neogotyckim, odzwierciedla cechy charakterystyczne tego stylu i reprezentuje osiągnięcia epoki. Budynek kościoła o charakterystycznej trójwieżowej fasadzie jest obiektem stylowo prostym, o  symetrycznej bryle i skromnej dekoracji architektonicznej. Twórca projektu, Franciszek Stążkiewicz posłużył się tradycyjnymi formami architektury nawiązującymi do architektury gotyckiej. Na tej tradycji oparta jest bryła zewnętrzna, układ wnętrza, użyte materiały, a także wystrój wnętrza kościoła.

Dzwonnica kościoła, znajdująca się w południowo-zachodnim narożniku działki ewid. nr 2931, wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku, założona na osi północ-południe. Murowana z cegły, otynkowana, trójarkadowa, od północy i południa ujęta przyporami, zwieńczona niewielkim schodkowym szczytem, jednorodna stylowo z budynkiem kościoła.

Kościół parafialny w Woli Raniżowskiej posiada wartości historyczne. Autentyczna substancja historyczna materiału oraz struktury została tu zachowana bez zasadniczych przekształceń od czasu budowy. Podobnie kontynuowana jest pierwotna funkcja obiektu. Autentyczna, zachowana bez zasadniczych zmian od czasu powstania jest także bryła kościoła, artykulacja elewacji, detal architektoniczny, a także elementy oryginalne wnętrza. Historyczny charakter i historyczna funkcja odzwierciedlona jest w materialnej strukturze przestrzennej obiektu. Kościół jest także świadectwem twórczości Franciszka Stążkiewicza, znanego budowniczego rzeszowskiego przełomu XIX i XX wieku, który projektował w Rzeszowie oraz na terenie ówczesnej Galicji, a jego twórczość odzwierciedlała klimat i specyfikę lokalnego środowiska architektoniczno-budowlanego początku XX wieku. Franciszek Stążkiewicz zaprojektował wiele obiektów architektury sakralnej, jest autorem m. in. kościołów w Nienadówce, Trzcianie, Będziemyślu, Handzlówce, kaplicy grobowej Marii Jaroszówny na cmentarzu w Leżajsku.

Kościół pw. św. Wojciecha posiada także wartości historyczne niematerialne na które składają się pełnione przezeń funkcje kultowe, a także związane z nimi przeżycia religijne i duchowe mieszkańców parafii. Ponadto posiada wartości tradycji historycznej, jest obiektem szczególnie ważnym dla lokalnej społeczności wsi Wola Raniżowska.

Obiekt ten posiada także wartość dokumentu historii, ponieważ jest bezpośrednio związany z postacią ważną dla historii regionu, księdzem Czesławem Brodą, który był pełnym poświęcenia kapłanem, duszpasterzem, patriotą i budowniczym przedmiotowego kościoła. Ksiądz Broda był znakomitym organizatorem, działaczem na rzecz pielęgnowania tradycji narodowych, zabiegający o najbiedniejszych. Podczas II wojny światowej i okupacji prowadził działalność patriotyczną i duszpasterską, był znany w okolicy z głoszenia patriotycznych kazań, które dodawały wiernym otuchy i umacniały wiarę w ciężkim czasie. Za swoją działalność został aresztowany oraz osadzony w obozie w Dachau, gdzie w 1940 roku poniósł męczeńską śmierć.