Wyniki badań archeologicznych w Orłach przeprowadzonych przez archeologów z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dobiegły końca trwające blisko sześć tygodni archeologiczne badania wykopaliskowe na stan. 4 w Orłach, pow. przemyski. Podczas tegorocznej kampanii archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonali wielu ważnych odkryć, które w znacznym zakresie poszerzają wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństw prehistorycznych i wczesnośredniowiecznych na pograniczu Wysoczyzny Kańczuckiej i Doliny Dolnego Sanu. 

Do najważniejszych rezultatów badań należą: identyfikacja reliktów osady kultury pucharów lejkowatych z IV tys. BC, bogato wyposażonego grobu niszowego kultury ceramiki sznurowej z III tys. BC zawierającego szczątki dwóch osobników, a także kilku znacznie młodszych grobów wczesnośredniowiecznych z XI-XII w.

Pozyskane materiały archeologiczne i bioarcheologiczne poddane zostaną specjalistycznym analizom laboratoryjnym, a wyniki tych prac będą w przyszłości opublikowane i szeroko udostępnione. Badania w Orłach, stan. 4 będą kontynuowane w kolejnych latach. Archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego planują szersze rozpoznanie obiektów neolitycznych, tj. reliktów osady z IV tys. BC oraz cmentarzyska z III tys. BC. 

Symultanicznie będą również realizowane badania terenowe na oddalonym o kilkaset metrów stan. 15 w Hnatkowicach, równie wartościowym w kontekście studiów nad osadnictwem z IV tys. BC.