17 01-2020

Nowe standardy prowadzenia badań archeologicznych

8 stycznia 2020 r. Generalny Konserwator Zabytków Prof. Magdalena Gawin, przesłała do stosowania nowe "Standardy prowadzenia badań archeologicznych", które pozytywnie zaopiniowane przez Radę do spraw Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, zastępują wytyczne, opracowane przez KOBiDZ , opublikowane pn. "Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników" w nr 6 Kuriera Konserwatorskiego w 2010 r.

Dokument będzie wykorzystywany na etapie wydawania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych, a także kontroli prac i przyjmowania dokumentacji z badań archeologicznych. Tekst dokumentu jest dostępny pod adresem  https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych2 jak również na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, w zakładce Formularze wnioski, Pozwolenia konserwatorskie dla zabytków archeologicznych.