Dekoracje malarskie w Kaplicy Św. Anny w Kalwarii Pacławskiej

W trakcie prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wewnątrz Kaplicy Św. Anny w Kalwarii Pacławskiej, po wykonaniu sondaży i usunięciu przemalowań, odsłaniane są dekoracje malarskie ścian. 

W Kronice spisanej przez Ojca Alojzego Karwackiego w roku 1915 nazwanej „Opis Kalwaryi Pacławskiej z roku 1915”, znajdującej się w zbiorach bibliotecznych Klasztoru, Zakonnik opisał dekoracje następująco: „ Wnętrze kaplicy przedstawia się bardzo pojedynczo.  Wiodą doni drzwi drzewiane nieco ozdobne, górą zaokrąglone, pomalowane na brunatno. Ściany wewnątrz proste, bez ozdób, licho pomalowane w filarki i marmurki, nakryte są drzewianym, płaskim sufitem, na którym niedołężnie odmalowana św. Magdalena.” Dzisiaj, gdy widać już sposób malowania ścian, oceniamy je znacznie lepiej.

Kaplica Św. Anny jest kaplicą grobową, z jedną trumną, Wiktorii Truskolawskiej, która ufundowała kaplicę w roku 1862. Kaplica stoi na placu, pomiędzy kościołem a dzwonnicą, jest murowana z cegły i kamienia, i była „szarowana” wapnem (obecnie zaprawa wapienna zachowana jest częściowo pod warstwą wtórnych tynków). 

W trakcie odpustu „służy jako wielkie tabernakulum”, i rozdawana jest przy niej komunia święta. Do dzisiaj zachowały się wprawione w rogach żelazne mechanizmy służące do opuszczania płócien, czynne, uruchamiane nakręcanym kluczem.