Przyznane dotacje 2024

W terminie do 30 listopada 2023r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z s. w Przemyślu wpłynęło 296 wniosków na dotacje 2024, dla zabytków nieruchomych liczba ta wynosi 175, dla ruchomych 121. Kwota, która zostanie rozdysponowana na prace remontowo-konserwatorskie wynosi 9

O historii prac konserwatorskich w kościele OO Franciszkanów Konwentualnych w Przemyślu w dwudziestoleciu międzywojennym

Zachęcany do zapoznania się z artykułem dr Agaty Dworzak (Instytut Historii Sztuki UJ) pt. „Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania, podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła”, czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele