Pozwolenia konserwatorskie dla zabytków nieruchomych

Akty prawne na podstawie, których wydawane są pozwolenia konserwatorskie:

Najważniejsze informacje w skrócie:

 • Tytuł prawny. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości – w przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wyłącznie odpis z Księgi Wieczystej, a jeśli nie ma założonej księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów pozostali wnioskodawcy w zakresie zabytków nieruchomych - odpis z Księgi Wieczystej (jeśli nie ma założonej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów) oraz wszystkie umowy dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem (np. umowa użyczenia, dzierżawy) oraz wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem (np. umowa użyczenia, dzierżawy lub innego ograniczonego prawa własności); w przypadku odpisu z Księgi Wieczystej lub wypisu z rejestru gruntów obowiązuje 3-miesięczny termin ważności.
 • Administracyjne kary pieniężne. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (nowelizacja z 25 sierpnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) wojewódzki konserwator zabytków od 01 stycznia 2018 r. będzie mógł nakładać administracyjne kary pieniężne, związane z niedopełnieniem obowiązków dotyczących ochrony zabytków. Szczegóły w Rozdziale 10a nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od art. 107a do art. 107i.
 • Materiały, techniki.Przy obiektach zabytkowych należy stosować: szlachetne materiały budowlane; kolorystyka powinna nawiązywać do historycznej; rodzaj pokrycia dachowego powinien powtarzać historyczny; forma i wielkość drzwi i okien powinna nawiązywać do historycznej.
 • Należy pamiętać, że najcenniejszą wartość zabytku stanowi jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu.

Wskazówki

Jeśli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych zamierza prowadzić prace konserwatorskie lub restauratorskie lub badania konserwatorskie lub badania architektoniczne składa wniosek:

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / badań konserwatorskich / badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków

Słowniczek pojęć:

 • prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.
 • prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;
 • badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;
 • badania architektoniczne – działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;

Jeśli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych zamierza prowadzić roboty budowlane składa wniosek:
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków

Słowniczek pojęć:

 • roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;

Jeśli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych zamierza prowadzić roboty budowlane w otoczeniu zabytku składa wniosek: Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

LUB

Jeśli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych zamierza prowadzić tzw. inne działania prowadzące do naruszenia substancji lub zmiany jego wyglądu(np. urządzenia reklamowe, urządzenia techniczne, wymiana stolarki itp.) składa wniosek:
Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

Słowniczek pojęć:

 • otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku o raz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Jeśli właściciel lub posiadacz obiektu znajdującego się na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu  urbanistycznego historycznego układu  ruralistycznego albo  historycznego  zespołu  budowlanego zamierza prowadzić roboty budowlane składa wniosek:
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego

Słowniczek pojęć:

 • Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.
 • Historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi

Jeśli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych stara się o jego przemieszczenie składa wniosek:
Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Jeśli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych stara się o jego podział składa wniosek:
Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego