Informacja publiczna

Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP.

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie"

Poniższy wniosek należy wysłać na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl

Lub pocztą elektroniczną na adres: 
wkzabytkow@wuozprzemysl.pl