Statut Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

STATUT PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

 

ZARZĄDZENIE NR 199/09 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 16 LIPCA 2009 R.

ZARZĄDZENIE NR 198/10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 27 LIPCA 2010 R.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu  określa zasady działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu, jego wewnętrzną strukturę i organizację oraz zakresy spraw załatwianych  przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 3. rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków;
 4. ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 5. statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu;
 6. niniejszego regulaminu.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Podkarpackiego;
 2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu;
 3. Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu;
 4. Delegaturach – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków                         z siedzibą w Przemyślu – Delegaturę w Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu.

§ 4.

 1. Urząd jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład wojewódzkiej administracji zespolonej zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 2. Urząd działa w granicach województwa podkarpackiego, a jego siedzibą jest miasto Przemyśl.
 3. Urząd wykonuje swoje zadania na terenie województwa podkarpackiego, natomiast:
  1. Delegatura w Krośnie na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego,     jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego oraz miasta Krosna;
  2. Delegatura w Rzeszowie na terenie powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego oraz miasta Rzeszowa;
  3. Delegatura w Tarnobrzegu na terenie powiatów: mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.


ROZDZIAŁ II 
Zasady kierowania Urzędem


§ 5. 

 1. Urzędem kieruje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 2. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla   realizacji zadań ochrony zabytków.

§ 6. Wojewódzki Konserwator Zabytków realizuje zadania przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierowników Delegatur.

§ 7. Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody zadania  i kompetencje w zakresie ochrony zabytków, w szczególności:

 1. realizuje zadania wynikające z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 2. sporządza w ramach przyznanych środków budżetowych plany finansowe ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 3. prowadzi rejestr zabytków i wojewódzką ewidencję zabytków oraz gromadzi dokumentację w tym zakresie;
 4. wydaje – zgodnie z właściwością – decyzje, postanowienia, zaświadczenia określone w odrębnych przepisach;
 5. sprawuje  nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 6. opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynuje realizację tych planów; 
 7. organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków;
 8. upowszechnia wiedzę o zabytkach;
 9. współpracuje z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.

§ 8. Do kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy także:

 1. określenie zasad pracy w Urzędzie;
 2. zapewnienie podejmowania przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki Wojewody;
 3. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu;
 4. ustalanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników i trybu załatwiania powierzonych im spraw;
 5. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń;
 6. udzielanie upoważnień pracownikom do podpisywania pism w swoim imieniu, w tym wydawania decyzji administracyjnych;
 7. udzielanie pełnomocnictw pracownikom do zastępowania w sprawach toczących się w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz przed innymi organami;
 8. opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;
 9. sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 10. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Urzędu;
 11. wykonywanie planu finansowego Urzędu oraz dysponowanie środkami finansowymi w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i rozdziale 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków;
 12. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie;
 13. organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

§ 9. Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 1. wykonuje zadania i kompetencje określone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 2. podpisuje pisma i wystąpienia wynikające bezpośrednio z wykonywanych zadań oraz podpisuje decyzje administracyjne w zakresie spraw, do których został upoważniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 3. załatwia inne sprawy powierzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ponosi za nie pełną odpowiedzialność;
 4. podczas czasowej nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizuje jego zadania i kompetencje w zastępstwie, ponosząc pełną odpowiedzialność w tym zakresie;
 5. odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, zgłaszanych      do Urzędu, które odnoszą się do Urzędu i jego Delegatur;
 6. realizuje zadania doradcy etycznego.

§ 10.

 1. Delegaturami kierują Kierownicy, przy czym w Delegaturze w Rzeszowie funkcję tę pełni Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Kierowników  Delegatur powołuje i odwołuje  Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków albo za jego zgodą.
 3. W przypadku, kiedy Kierownik Delegatury nie może czasowo pełnić swoich obowiązków służbowych w jego zastępstwie Delegaturą kieruje osoba wyznaczona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 4. Kierownik Delegatury kieruje działalnością Delegatury zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi nadrzędnych organów, a w szczególności:
  1. planuje i organizuje pracę Delegatury, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy  względem  pracowników Delegatury wynikające z Regulaminu pracy;
  2. sprawuje  nadzór  merytoryczny  nad   prawidłowym  i  zgodnym  z  przepisami  prawa załatwianiem   spraw    przez   pracowników   Delegatury   oraz nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy przez pracowników;
  3. sprawuje nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i stanem  majątku Urzędu, w  tym sprzętu biurowego, który znajduje się na stanie Delegatury;
  4. podpisuje decyzje administracyjne z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków;
  5. występuje z wnioskami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie zabytku do rejestru zabytków;
  6. składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdania z działalności Delegatury oraz wnioski w zakresie potrzeb Delegatury;
  7. wnioskuje o zatrudnienie, awansowanie i zwalnianie pracowników Delegatury oraz wszczynanie postępowania dyscyplinarnego;
  8. wykonuje inne zadania i kompetencje na podstawie indywidualnych upoważnień wydanych  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  9. prowadzi kontrole z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  10. opracowuje coroczny plan kontroli zabytków;
  11. wymierza kary administracyjne w trybie rozdziału 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  12. zawiadamia Prokuraturę lub Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wobec zabytków.

§ 11.

 1. Do obowiązków Kierowników Wydziałów jako osób odpowiedzialnych za całokształt  pracy kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej należy:
  1. organizowanie i koordynowanie na bieżąco pracy wydziału oraz udzielanie pracownikom porad i niezbędnej  pomocy w realizacji zleconych im zadań;
  2. proponowanie nowych form i metod pracy;
  3. nadzorowanie wykonywania obowiązków przez podległych pracowników;
  4. przedstawianie pism do akceptacji Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
  5. opracowywanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień oraz wniosków i opinii służbowych odnośnie pracowników w kierowanych komórkach organizacyjnych;
  6. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w kierowanych komórkach organizacyjnych;
  7. sprawowanie kontroli wewnętrznej;
  8. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników regulaminu organizacyjnego i innych przepisów wewnętrznych;
  9. nadzór nad dbałością o kompetentną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów;
  10. składanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków w przedmiocie naboru, awansowania, zwolnienia, nagradzania lub karania pracowników komórek organizacyjnych.
 2. Obowiązki i uprawnienia Kierowników Wydziałów oraz pracowników zatrudnionych w Urzędzie uregulowane są w ich indywidualnych zakresach obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

§ 12. 

 1. Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisuje pisma i inne dokumenty stosując pieczęć nagłówkową „Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków” oraz pieczęć podpisowa „Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – imię i nazwisko”.
 2. W razie nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pisma i inne dokumenty podpisuje Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosując pieczęć nagłówkową „Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków” oraz pieczęć podpisową „wz. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – imię i nazwisko – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”. W sprawach dotyczących Delegatury w Rzeszowie pisma i inne dokumenty podpisuje Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosując pieczęć podpisową „Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – imię i nazwisko – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Kierownik Delegatury w Rzeszowie”.
 3. Kierownik Delegatury w sprawach, do których załatwienia został upoważniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosuje przy podpisywaniu pism pieczęć podpisową „Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – imię i nazwisko – Kierownik Delegatury”.
 4. W sprawach, do których załatwienia Wojewódzki Konserwator Zabytków upoważnił pracowników Urzędu i Delegatur, pracownicy ci przy podpisywaniu pism stosują  pieczęć podpisową „Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe”.
 5. Przy podpisywaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń i innych dokumentów szczególnej wagi na podstawie upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierowników Delegatur, upoważnionych pracowników stosować należy pieczęć nagłówkową „Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków” i pieczęć urzędową. 
 6. Przy podpisywaniu innych pism na podstawie upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierowników Delegatur, upoważnionych pracowników stosować należy pieczęć nagłówkową „Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą  w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29” lub odpowiednio „Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą  w Przemyślu – Delegatura w Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu”.


ROZDZIAŁ III 
Struktura organizacyjna Urzędu

§ 13. W skład Urzędu wchodzą:

 1. Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych – IRN, w skład którego wchodzą:
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych – IRN-I,
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych – IRN-II,
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Zieleni Zabytkowej – IRN-III,
  • Stanowisko ds. Dotacji – IRN-IV;
 2. Wydział ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków – RDZ, w skład którego wchodzą:
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Rejestru Zabytków Nieruchomych  i Ruchomych – RDZ-I, 
  • Stanowisko ds. Dokumentacji Zabytków i Archiwum – RDZ-II;
 3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zabytków Archeologicznych – AZP-I;
 4. Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego – AZP-II;
 5. Wydział ds. Budżetu i Finansów – BF, w skład którego wchodzą:
  • Główny Księgowy – BF-I,
  • Zastępca Głównego Księgowego – BF-II,
  • Wieloosobowe stanowisko ds. Budżetu i Finansów – BF-III;
 6. Stanowisko ds. Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej oraz Informacji Niejawnych – KZ-I;
 7. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych – RODO-I; 
 8. Stanowisko ds. BHP – BHP-I;
 9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny – OA, w skład którego wchodzą:
  • Stanowiska Organizacyjno-Administracyjne i ds. Obsługi Sekretariatu – OA-I,
  • Stanowisko ds. Kadr – OA-II,
  • Stanowisko Radcy Prawnego – OA-III,
  • Stanowisko Informatyka – OA-IV,
  • Stanowisko ds. Transportu – OA-V,
  • Stanowisko Sprzątaczki;”,
 10. Delegatura w Krośnie, w skład której wchodzą:
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych  i Nieruchomych oraz Zieleni Zabytkowej – K-IRN,
  • Stanowisko ds. Zabytków Archeologicznych – K-AZP,
  • Wieloosobowe Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne – K-OA,
  • Stanowisko ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków – K-RDZ,
  • Stanowisko Sprzątaczki;
 11. Delegatura w Rzeszowie, w skład której wchodzą:
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych oraz Zieleni Zabytkowej – Rz-IRN,
  • Stanowisko ds. Zabytków Archeologicznych – Rz-AZP,
  • Stanowisko ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków – Rz-RDZ,
  • Wieloosobowe Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne – Rz-OA,
  • Stanowisko Radcy Prawnego – Rz-OAR, 
  • Stanowisko Kierowcy,
  • Stanowisko Sprzątaczki;
 12. Delegatura w Tarnobrzegu, w skład której wchodzą:
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych oraz Zieleni Zabytkowej – T-IRN,
  • Stanowisko ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków – T-RDZ,
  • Stanowisko ds. Zabytków Archeologicznych – T-AZP,
  • Stanowisko Organizacyjno-Administracyjne – T-OA.

§ 14. Wchodzące w skład Delegatur stanowiska pracy realizują zadania określone dla poszczególnych stanowisk pracy zlokalizowanych w Urzędzie w Przemyślu.
§ 15. Strukturę organizacyjną oraz system nadzoru i podległości służbowej pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu.


ROZDZIAŁ IV 
Zakres działania Urzędu

§ 16.

 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należą w szczególności zadania wynikające:
  1. z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
   • wydawanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
   • prowadzenie rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie województwa oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
   • wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub   robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
   • wydawanie pozwoleń  na wykonanie robót w otoczeniu zabytku,
   • wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru, badań archeologicznych,
   • wydawanie pozwoleń na przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
   • wydawanie pozwoleń na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje,
   • wydawanie pozwoleń  na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
   • wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
   • wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń, technicznych tablic, reklam oraz napisów,
   • wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
   • wydawanie pozwoleń na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania,
   • wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków,
   • wnioskowanie o ogłoszenie informacji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
   • ustalanie charakteru zabytkowego wykopalisk i znalezisk archeologicznych stanowiących przedmioty ruchome oraz przekazywanie ich do właściwego muzeum lub innej jednostki organizacyjnej,
   • przyjmowanie zawiadomień o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan    i zachowanie zabytku oraz o przejściu własności zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieruchomego w całości lub części w użytkowanie, najem lub dzierżawę, a także o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego lub kolekcji,
   • wstrzymywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, badań archeologicznych i innych działań podjętych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
   • wydawanie nakazów przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu na koszt osoby, która naruszyła przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
   • wydawanie decyzji zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób,
   • wydawanie właścicielom lub użytkownikom nakazów dokonania prac konserwatorskich w określonym terminie w przypadkach uznania potrzeby przeprowadzenia konserwacji zabytku ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku,
   • wykonanie zastępcze prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym,
   • występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   • wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz dóbr kultury za granicę,
   • występowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskami o nadanie odznak „Za opiekę nad zabytkami” dla osób zasłużonych w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej,
   • realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
   • sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
   • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
   • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów,
   • upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
   • współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków,
   • wymierzanie kary administracyjnej w trybie rozdziału 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
   • zawiadamianie Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wobec zabytków;
  2. z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – wydawanie pozwoleń w sprawie przeniesienia w odpowiednie miejsce pamiątek  wartości   historycznej, archeologicznej lub artystycznej z terenu cmentarza;
  3. z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
   • opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
   • uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ujętego w gminnej ewidencji zabytków; 
  4. z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
   • wyrażanie zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie w użytkowanie wieczyste, wnoszenie jako wkładu niepieniężnego do spółek nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków,
   • opiniowanie podziału nieruchomości w przypadku orzekania przez sąd w tym zakresie;     
   • z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
   • opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   • uzgadnianie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
   • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów i obszarów pod ochroną konserwatorską,
   • uzgadnianie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
   • z ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
   • z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – uzgadnianie zasad gospodarki leśnej w lasach wpisanych do rejestru zabytków oraz w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru.
 2. Przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.


§ 17.

 1. Wydziałem Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych kieruje Kierownik. 
 2. W Wydziale Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych tworzy się następujące stanowiska pracy:
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych;
  2. Wieloosobowe Stanowisko ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych;
  3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zieleni Zabytkowej;
  4. Stanowisko ds. Dotacji.
 3. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych należy w szczególności:
  1. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub  robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru; 
  2. wydawanie pozwoleń  na wykonanie robót w otoczeniu zabytku;
  3. wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 
  4.  wydawanie pozwoleń na przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  5. wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
  6. wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
  7. przyjmowanie zawiadomień o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku oraz o przejściu własności zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieruchomego w całości lub części w użytkowanie, najem lub dzierżawę;
  8. wstrzymywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, badań archeologicznych i innych działań podjętych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  9. wydawanie nakazów przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu na koszt osoby, która naruszyła przepisy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami;
  10. wydawanie decyzji zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób;
  11. wydawanie właścicielom lub użytkownikom nakazów dokonania prac konserwatorskich w określonym terminie w przypadkach uznania potrzeby przeprowadzenia konserwacji zabytku ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku;
  12. wykonanie zastępcze prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym;
  13. występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  14. prowadzenie systematycznych, terenowych lustracji obiektów zabytkowych na obszarze województwa poprzez:
   • rozpoznanie sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów  zabytkowych wraz z otoczeniem,
   • kontrola aktualnego stanu zachowania i prawidłowości użytkowania obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem, 
   • kontrola przeprowadzanych prac remontowo-konserwatorskich, kontrola prawidłowości dokumentacji oraz toku prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych;
  15. dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących obiektu w trakcie lustracji terenowych, w tym prawidłowości i terminowości prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich w zakresach określonych pozwoleniem konserwatorskim;
  16. udział w komisjach odbioru prac konserwatorskich prowadzonych w oparciu o wydane zezwolenia konserwatorskie;
  17. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, realizacją, kontrolą i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  18. opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
  19. uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ujętego w gminnej ewidencji zabytków;
  20. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  21. opracowywanie rocznych planów kontroli zabytków;
  22. wymierzanie kar administracyjnych w trybie rozdziału 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  23. współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie i Oddziałem Terenowym w Rzeszowie;
  24.  zawiadamianie Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wobec zabytków;
  25. przygotowywanie sprawozdań z działalności.
 4. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych należy w szczególności:
  1. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru;
  2. wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń, technicznych tablic, reklam oraz napisów;
  3. wydawanie pozwoleń na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym  znajduje się ten zabytek, a także zmiana miejsca przechowywania zabytku ruchomego lub kolekcji;
  4. wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz dóbr kultury za granicę;
  5. występowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskami o nadanie odznak „Za opiekę nad zabytkami” dla osób zasłużonych w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej;
  6. realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  7. udział w komisjach odbioru prac konserwatorskich prowadzonych w oparciu o wydane zezwolenia konserwatorskie;
  8. kontrola:
   • przeprowadzanych prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac konserwatorskich,
   • stanu zabytków ruchomych;
  9. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, realizacją, kontrolą i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków;
  10. wydawanie pozwoleń w sprawie przeniesienia w odpowiednie miejsce pamiątek wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej z terenu cmentarza;
  11. wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane na terenie cmentarza;
  12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 
  13. opracowywanie rocznych planów kontroli zabytków;
  14. wymierzanie kar administracyjnych w trybie rozdziału 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  15. zawiadamianie Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub  wykroczenia wobec Zabytków;
  16. współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie i Oddziałem Terenowym w Rzeszowie.
 5. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Zieleni Zabytkowej należy w szczególności:
  1. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków;
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  3. uzgadnianie zasad gospodarki leśnej w lasach wpisanych do rejestru zabytków oraz w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do rejestru;
  4. prowadzenie systematycznych, terenowych lustracji terenów zabytkowej zieleni na obszarze województwa poprzez:
   • rozpoznanie sposobu użytkowania terenów zabytkowej zieleni,
   • kontrolę aktualnego stanu zachowania i prawidłowości użytkowania terenów zabytkowej zieleni,
   • kontrolę przeprowadzanych prac przy zabytkowej zieleni;
   • dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących terenu zabytkowej zieleni w trakcie lustracji terenowych w tym prawidłowości i terminowości prowadzonych prac w zakresach określonych pozwoleniem konserwatorskim;
  5. prowadzenie ewidencji zabytkowych założeń zieleni;
  6. opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowych  zespołów w zakresie zieleni;
  7. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  8. opracowywanie rocznych planów kontroli zabytków;
  9. wymierzanie kar administracyjnych w trybie rozdziału 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  10. zawiadamianie Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wobec zabytków.
 6. Do zakresu działania Stanowiska ds. Dotacji należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji;
  2. weryfikacja formalna składanych wniosków o udzielenie dotacji;
  3. przygotowywanie projektów umów o udzielenie dotacji;
  4. rozliczanie udzielonych dotacji;
  5. kontrola prawidłowości realizacji zadania objętego dotacją;
  6. sporządzanie zawiadomień o udzielonych dotacjach innym organom udzielającym dotacji, przygotowywanie wykazu udzielonych dotacji do publikacji;
  7. sporządzanie sprawozdań o udzielonych dotacjach. 

§ 18.

 1. Wydziałem ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków kieruje Kierownik. 
 2. W Wydziale ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków tworzy się następujące stanowiska pracy:
  1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Rejestru Zabytków Nieruchomych i Ruchomych;
  2. Stanowisko ds. Dokumentacji Zabytków i Archiwum.
 3. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Rejestru Zabytków Nieruchomych i Ruchomych należy w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  2. prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i aktualizacją podstawowej dokumentacji zabytków, w tym:
   • kartoteki adresowej, kart ewidencyjnych, 
   • aktualizacji informacji o zabytkach na podstawie danych uzyskiwanych w wyniku kontroli   i zawiadomień,
   • prowadzenie księgi rejestrów zabytków i wykazu zabytków wytypowanych do wpisu:
    • wnioskowanych przez właścicieli i użytkowników,
    • wnioskowanych z urzędu;
  3. pozyskiwanie, gromadzenie dokumentów i danych dla przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z wpisem do rejestru zabytków oraz opracowywanie merytoryczne uzasadnienia decyzji o wpisie do rejestru oraz współdziałanie z notariatem w sprawie ksiąg wieczystych i dokumentacji związanej z wpisem do rejestru;
  4. przygotowywanie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowych baz danych dotyczących obiektów i zespołów zabytkowych;
  5. współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie i Oddziałem Terenowym w Rzeszowie;
  6. wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków;
  7. wnioskowanie o ogłoszenie informacji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
  8. wyrażanie zgody na sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie w użytkowanie wieczyste, wnoszenie jako wkładu niepieniężnego do spółek nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków;
  9. opiniowanie podziału nieruchomości w przypadku orzekania przez sąd w tym zakresie;
  10. współdziałanie z gminami w zakresie gminnej ewidencji zabytków;
  11. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  12. prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z publikowaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  13. opracowywanie rocznych planów kontroli zabytków;
  14. zawiadamianie Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wobec zabytków;
  15. wydawanie pozwoleń  na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  16. przygotowywanie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowych baz danych dotyczących zabytków ruchomych;
  17. prowadzenie biblioteki Urzędu;
  18. obsługa drona.
 4. Do zadań Stanowiska ds. Dokumentacji Zabytków i Archiwum należy w szczególności: 
  1. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, w tym:
   • przejmowanie dokumentacji wytworzonej w Urzędzie oraz nadzorowanie terminowego przekazywania tych akt, prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorczych,
   • współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie opieki nad dokumentacją, udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Urzędu w zakresie spraw dotyczących zasad i trybu postępowania z dokumentacją wytworzoną na stanowiskach pracy podlegającą przekazaniu do archiwum zakładowego,
   • bieżące sprawdzanie przejmowanej dokumentacji w zakresie właściwego doboru klas rzeczowego wykazu akt, kategorii archiwalnych i prawidłowości jej uporządkowania,
   • prowadzenie aktualnej ewidencji akt zgromadzonych w zasobie archiwalnym Urzędu,
   • zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, dbałość o warunki przechowywania dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym,
   • brakowanie akt kategorii B, dla których upłynął okres przechowywania,
   • przekazywanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego,
   • udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej osobom upoważnionym – zgodnie z obowiązującym trybem w tym zakresie;
  2. koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym, w tym:
   • opracowywanie zasad związanych ze stosowaniem w Urzędzie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
   • prowadzenie szkoleń i bieżącego instruktażu z zakresu stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem urzędowo poświadczonych odpisów lub wyciągów z dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwalnym Urzędu;
  5. prowadzenie teczek obiektów i zespołów oraz fonoteki; 
  6. prowadzenie archiwum zbiorów map i planów, studiów, opracowań i dokumentacji projektowych;
  7. zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu.


§ 19. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Zabytków Archeologicznych należy w szczególności:

 1. wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych/nadzorów archeologicznych;
 2. wydawanie pozwoleń na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych
  i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
 3. ustalanie charakteru zabytkowego wykopalisk i znalezisk archeologicznych stanowiących przedmioty ruchome oraz przekazywanie ich do właściwego muzeum lub innej jednostki organizacyjnej;
 4. prowadzenie systematycznych, terenowych kontroli zabytków archeologicznych na obszarze województwa poprzez:
  • rozpoznanie sposobu użytkowania obszarów, na których znajdują się zabytki archeologiczne,
  • kontrolę aktualnego stanu zachowania zabytków archeologicznych,
  • kontrolę przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopaliskowych,   kontrolę prawidłowości dokumentacji oraz toku prac archeologicznych       i wykopaliskowych,
  • dokonywanie w trakcie lustracji terenowych ocen i weryfikacji danych dotyczących prawidłowości oraz terminowości prowadzonych prac archeologicznych i wykopaliskowych w zakresach określonych pozwoleniem konserwatorskim;
 5. przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji zadań związanych z ratowaniem dziedzictwa archeologicznego;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  
 7. opracowywanie rocznych planów kontroli zabytków;
 8. wymierzanie kar administracyjnych w trybie rozdziału 10a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 9. zawiadamianie Prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wobec zabytków;
 10. prowadzenie rejestru zabytków archeologicznych;
 11. prowadzenie księgi rejestrów zabytków;
 12. pozyskiwanie, gromadzenie dokumentów i danych dla przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z wpisem do rejestru zabytków oraz opracowywanie merytoryczne uzasadnienia decyzji o wpisie do rejestru.

§ 20. Do zadań Stanowiska ds. Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

 1. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 2. uzgadnianie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
 3. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów i obszarów pod ochroną konserwatorską zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 21.

 1. Wydziałem ds. Budżetu i Finansów kieruje Główny Księgowy.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki; 
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Do zadań Zastępcy Głównego Księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Urzędu oraz obsługa finansowo-księgowa i kasowa;
  2. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego Urzędu;
  3. opracowywanie rocznego planu finansowego Urzędu oraz jego bieżąca realizacja;
  4. opracowywanie i przedstawianie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków propozycji podziału środków na utrzymanie Urzędu;
  5. opracowywanie budżetu zadaniowego w układzie budżetu Urzędu;
  6. sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań w zakresie stopnia wykorzystania ustalonych w budżecie Urzędu limitów i środków finansowych na wydatki bieżące i inwestycyjne w tym kosztów poniesionych przez Urząd w skali miesiąca, roku oraz w stosunku do roku ubiegłego; 
  7. przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Urzędu oraz zwiększenie budżetu w zakresie środków przeznaczonych na realizację wydatków, w tym także poprzez przyznanie środków z rezerwy celowej;
  8. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem w drodze egzekucji administracyjnej należności budżetowych, dotyczących kar nałożonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  9. odprowadzanie zrealizowanych dochodów budżetowych na właściwy rachunek budżetu państwa;
  10. dokonywanie okresowych analiz realizacji dochodów budżetowych, w tym pod kątem stopnia wykonania planu dochodów budżetowych;
  11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7;
  12. wykonywanie zadań związanych z:
   • fakturowaniem – obciążaniem najemców zgodnie z zawartymi umowami,
   • rozliczaniem kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu;
  13. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT);
  14. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
  15. prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych;
  16. prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych  oraz  rozliczanie  okresowych  spisów z natury;
  17. przygotowywane projektów zarządzeń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uzgadniania stanu i wyników inwentaryzacji;
  18. prowadzenie obsługi finansowej przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  19. prowadzenie obsługi finansowej zadań z zakresu ochrony dóbr kultury finansowanych z budżetu Wojewody Podkarpackiego w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i rozdziale 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków;
  20. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  21. gospodarka mieniem ruchomym, w tym ewidencja stanu i ruchu oraz ocena mienia, ogłaszanie o wyprzedaży, licytacje oraz likwidacje;
  22. opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych dotyczących Urzędu;
  23. opracowywanie rocznych harmonogramów wydatków Urzędu na cele inwestycyjne oraz ich bieżąca aktualizacja;
  24. realizacja na rzecz Urzędu inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych, a także związanych z tym rozliczeń i sprawozdawczości Urzędu;
  25. koordynowanie zadań związanych z planowaniem i sprawozdawczością                                               w zakresie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym koordynowanie planowania wstępnego i ostatecznego dla zamówień centralnych realizowanych przez centralnego zamawiającego.
 4. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Budżetu i Finansów należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Urzędu oraz obsługa finansowo-księgowa i kasowa;
  2. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego Urzędu;
  3. opracowywanie rocznego planu finansowego Urzędu oraz jego bieżąca realizacja;
  4. opracowywanie i przedstawianie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków propozycji podziału środków na utrzymanie Urzędu;
  5. opracowywanie budżetu zadaniowego w układzie budżetu Urzędu;
  6. sporządzanie bieżących i okresowych analiz i sprawozdań w zakresie stopnia wykorzystania ustalonych w budżecie Urzędu limitów i środków finansowych na wydatki bieżące i inwestycyjne w tym kosztów poniesionych przez Urząd w skali miesiąca, roku oraz w stosunku do roku ubiegłego; 
  7. przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Urzędu oraz zwiększenie budżetu w zakresie środków przeznaczonych na realizację wydatków, w tym także poprzez przyznanie środków z rezerwy celowej;
  8. prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem w drodze egzekucji administracyjnej należności budżetowych, dotyczących kar nałożonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  9. odprowadzanie zrealizowanych dochodów budżetowych na właściwy rachunek budżetu państwa;
  10. dokonywanie okresowych analiz realizacji dochodów budżetowych, w tym pod kątem stopnia wykonania planu dochodów budżetowych;
  11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7;
  12. wykonywanie zadań związanych z:
   •  fakturowaniem-obciążaniem najemców zgodnie z zawartymi umowami,
   • rozliczaniem kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu;
  13. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT);
  14. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
  15. prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych;
  16. prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych  oraz  rozliczanie  okresowych  spisów z natury;
  17. przygotowywane projektów zarządzeń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uzgadniania stanu i wyników inwentaryzacji;
  18. prowadzenie obsługi finansowej przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  19. prowadzenie obsługi finansowej zadań z zakresu ochrony dóbr kultury finansowanych                z budżetu Wojewody Podkarpackiego w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i rozdziale 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków;
  20. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  21. gospodarka mieniem ruchomym, w tym ewidencja stanu i ruchu oraz ocena mienia, ogłaszanie o wyprzedaży, licytacje oraz likwidacje;
  22. opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych dotyczących Urzędu;
  23. opracowywanie rocznych harmonogramów wydatków Urzędu na cele inwestycyjne oraz ich bieżąca aktualizacja;
  24. realizacja na rzecz Urzędu inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych, a także związanych z tym rozliczeń i sprawozdawczości Urzędu;
  25. koordynowanie zadań związanych z planowaniem i sprawozdawczością w zakresie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym koordynowanie planowania wstępnego i ostatecznego dla zamówień centralnych realizowanych przez centralnego zamawiającego;
  26. administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości Urzędu;
  27. prenumerata dzienników i czasopism dla Urzędu;
  28. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 22. Do zadań Stanowiska ds. Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych, Spraw  Obronnych i Obrony Cywilnej oraz Informacji Niejawnych należy  w szczególności:

 1. opracowywanie wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz jego coroczna aktualizacja;
 2. nadzorowanie i pomoc w opracowywaniu planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na szczeblu samorządowym, jak też dla poszczególnych osób fizycznych i administratorów tych obiektów;
 3. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych;
 4. prowadzenie działalności inspekcyjnej obiektów zabytkowych w zakresie zabezpieczenia ppoż., przed kradzieżą i innymi zagrożeniami;
 5. koordynowanie i nadzór nad wdrożeniem działań wynikających z zadań i obowiązków w zakresie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Urzędzie;
 6. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie) w zakresie zadań dotyczących ochrony zabytków;
 7. opracowywanie i nadzór nad realizacją i bieżącą aktualizacją dokumentacji bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
 8. pomoc w opracowywaniu dokumentacji związanej z ochroną dóbr kultury w zakresie obronności i sytuacji kryzysowych, szczególnie obiektów UNESCO i pomników historii przez ich administratorów, jak też bieżąca ich aktualizacja;
 9. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 10. wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zapewnieniem w Delegaturach należytych warunków ppoż. oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów w tym zakresie;
 11. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w obiektach Urzędu;
 12. prowadzenie działalności inspekcyjnej obiektów zabytkowych w zakresie zabezpieczenia ppoż.


§ 23. Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania;
 4. współpraca z organem nadzorczym;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

§ 24. Do zadań Stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli w Urzędzie w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. bieżące informowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
 3. sporządzanie i przedstawianie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia                      i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 4. udział w pracach dotyczących modernizacji budynków oraz w planowaniu inwestycji w Urzędzie poprzez wnioskowanie o uwzględnienie wymagań bhp w czasie realizacji tych przedsięwzięć;
 5. przedstawianie wniosków Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 6. udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, kontrola realizacji tych wniosków;
 7. prowadzenie doradztwa dla pracowników Urzędu w zakresie przepisów oraz zasad bhp;
 8. przygotowywanie dla Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej dokumentacji dotyczącej zgłoszenia przypadków rozpoznanej choroby zawodowej pracowników Urzędu, a także wypadków przy pracy;
 9. prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników Urzędu w zakresie bhp;
 10. gospodarka środkami rzeczowymi, odzieżą ochronną i roboczą;
 11. naliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej;
 12. wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zapewnieniem w Delegaturach należytych warunków bhp oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów w tym zakresie.


§ 25.

 1. Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym kieruje Kierownik.
 2. W Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 
  1. Stanowiska Organizacyjno- Administracyjne i ds. Obsługi Sekretariatu;
  2. Stanowisko ds. Kadr;
  3. Stanowisko Radcy Prawnego; 
  4. Stanowisko Informatyka;
  5. Stanowisko ds. Transportu,
  6. Stanowisko Sprzątaczki.
 3. Do zadań Kierownika Wydziału należy w szczególności:
  1. koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, w tym:
   • zgłaszanie propozycji zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu i wniosków dotyczących potrzeby ich aktualizacji,
   • inicjowanie i wdrażanie usprawnień w organizacji pracy Urzędu;
  2. koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem zmian dotyczących funkcjonowania administracji rządowej w województwie;
  3. prowadzenie zbioru protokołów ustaleń posiedzeń Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków i przekazywanie ich zainteresowanym wydziałom Urzędu;
  4. opracowywanie, przy współpracy wydziałów Urzędu, sprawozdań, analiz i informacji dotyczących działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  5. koordynowanie wykonywania zadań w Urzędzie związanych z prowadzeniem strony internetowej;
  6. ochrona i zabezpieczenie mienia ruchomego Urzędu;
  7. administrowanie parkingami Urzędu;
  8. nadzór nad wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz oraz wokół obiektów Urzędu oraz wywozem nieczystości;
  9. gromadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej oraz innych materiałów dotyczących stanu technicznego i wyposażenia obiektów Urzędu;
  10. gromadzenie i aktualizacja rejestru umów z dostawcami mediów oraz innymi podmiotami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem budynku i urządzeń;
  11. koordynowanie działań w Urzędzie oraz prowadzenie spraw w zakresie komunikacji zewnętrznej, w tym realizowanie zadań służby prasowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  12. rozliczanie i weryfikacja danych wprowadzonych do kart drogowych;
  13. sporządzanie okresowej karty zużycia paliwa, odrębnie dla każdego pojazdu;
  14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadania uprawnień do kierowania pojazdami i rejestr wydanych upoważnień;
  15. administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym gromadzenie i aktualizacja dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości Urzędu.
 4. Do zadań Stanowisk Organizacyjno-Administracyjnych i ds. Obsługi Sekretariatu należy w szczególności:
  1. obsługa sekretariatu Urzędu;
  2. prowadzenie spraw związanych z zamawianie ogłoszeń prasowych, wizytówek, grawertonów oraz usług introligatorskich;
  3. prowadzenie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;
  4. obsługa kancelaryjna Urzędu;
  5. prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków;
  6. koordynowanie i podejmowanie działań związanych z zapewnieniem kompleksowej obsługi klienta w Urzędzie;    
  7. zamawianie i ewidencjonowanie oraz wycofywanie zużytych pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Urzędzie;
  8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytej sprawności sprzętu biurowego Urzędu;
  9. gospodarowanie flagami, miniflagami i proporczykami w Urzędzie;
  10. prowadzenie samochodu służbowego;
  11. wystawianie ponumerowanych chronologicznie kart drogowych i prowadzenie bieżącej ich ewidencji, oddzielnie na każdy pojazd;
  12. zapewnienie organizacyjnej i technicznej obsługi narad i odpraw służbowych organizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  13. prowadzenie spraw związanych ze zleceniem usług w zakresie zabezpieczenia fizycznego ochrony obiektów Urzędu;
  14. prowadzenie rezerwacji sal oraz spraw związanych z obsługą narad i spotkań w Urzędzie;
  15. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów i lokali Urzędu.
 5. Do zadań Stanowiska ds. Kadr należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa w sprawach osobowych w Urzędzie;
  2. prowadzenie spraw związanych z:
   • naborem kandydatów do pracy w Urzędzie,
   • nawiązywaniem, zmianą, rozwiązywaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikami Urzędu,
   • gromadzeniem dokumentacji związanej z przeprowadzonymi ocenami członków korpusu służby cywilnej oraz opisów stanowisk pracy,
   • obsługą zespołu powołanego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
  3. wspieranie, zarówno pracowników odchodzących z Urzędu, jak i kierujących komórkami organizacyjnymi, z których odchodzą pracownicy, poprzez udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy, a w szczególności o przysługujących pracownikom uprawnieniach z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
  4. prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Urzędu, w tym akt osobowych, ewidencji pracowników, oraz wystawianie dokumentów związanych z pozostawaniem w stosunku pracy;
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wynagrodzenia pracowników Urzędu, ich prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, dodatku służby cywilnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
  6. wykonywanie zadań związanych z kierowaniem pracowników Urzędu na okresowe badania profilaktyczne;
  7. załatwianie spraw związanych z nagradzaniem i wyróżnianiem pracowników Urzędu;
  8. obsługa organizacyjno-techniczna komisji dyscyplinarnej;
  9. załatwianie spraw związanych z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę;
  10. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą odbywaną przez pracowników służby cywilnej;
  11. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem mianowania w służbie cywilnej;
  12. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i rozwojem zawodowym pracowników Urzędu;
  13. sporządzanie i przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i czasu pracy pracowników Urzędu;
  14. nadzór i koordynacja zadań związanych z przestrzeganiem czasu pracy w Urzędzie, wykorzystywaniem urlopów oraz przestrzeganiem postanowień Regulaminu pracy w części dotyczącej porządku i dyscypliny pracy;
  15. prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki w zakresie zatrudnienia oraz  poziomu i dynamiki płac w Urzędzie;
  16. załatwianie spraw dotyczących zawodowych praktyk studenckich i uczniowskich, a także związanych z odbywaniem stażu w Urzędzie;
  17. współpraca z powiatowymi urzędami pracy w ramach form aktywizacji bezrobotnych;
  18. przygotowywanie sprawozdań GUS;
  19. przygotowywanie, w oparciu o propozycje Kierowników Wydziałów, projektów upoważnień dla pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także projektów pełnomocnictw Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upoważnień i pełnomocnictw.
 6. Do zadań Stanowiska Radcy Prawnego należy w szczególności:
  1. monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących zabytków oraz funkcjonowania Urzędu;
  2. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i regulaminów;
  3. zastępstwo prawne i procesowe;
  4. opiniowanie pod względem formalno-prawnym i parafowanie decyzji, postanowień, umów, zezwoleń i zaświadczeń; 
  5. przygotowywanie projektów umów o udzielenie dotacji, przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji;
  6. prowadzenie rejestru aktów prawnych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  7. reprezentowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami;
  8. koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym:
   • gromadzenie złożonych przez Kierowników Wydziałów kwestionariuszy samooceny systemu kontroli zarządczej oraz cząstkowych „Arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka”,
   •  opracowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie za rok poprzedni
   • sporządzanie projektu rocznego „Arkusza identyfikacji i oceny ryzyka”;
  9. koordynowanie działań w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznych, w tym w Delegaturach Urzędu;
  10. prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i dokonywaniem analizy oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu;
  11. prowadzenie rejestru  skarg i wniosków, koordynowanie spraw dotyczących skarg o wniosków, a także prowadzenie rejestru interwencji posłów i senatorów wpływających do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz koordynowanie terminowego ich załatwiania w Urzędzie;
  12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 7. Do zadań Stanowiska Informatyka  należy w szczególności:
  1. opracowywanie planów w zakresie informatyzacji Urzędu;
  2. określanie potrzeb finansowych na cele informatyzacji w Urzędzie;
  3. koordynowanie, a także wykonywanie zadań związanych z informatyzacją Urzędu, w szczególności:
   • monitorowanie stanu informatyzacji Urzędu, głównie pod kątem wymagań określonych w tym zakresie w przepisach prawa,
   • określanie niezbędnych działań mających na celu doskonalenie funkcjonowania Urzędu w sferze informatyzacji,
   • wdrażanie rozwiązań informatycznych,
   • zlecanie właściwym podmiotom prac w zakresie opracowania i wdrożenia w Urzędzie wymaganych rozwiązań informatycznych;
  4. sprawowanie nadzoru technologicznego w zakresie:
   • wykorzystywanych w Urzędzie systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych, w tym serwis i administrowanie sieciami,
   • wykorzystywanego w Urzędzie sprzętu informatycznego, w tym jego serwis i konserwacja;
  5. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem ochrony danych przetwarzanych w administrowanych systemach oraz aplikacjach;
  6. wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych danych przechowywanych w bazach danych i plikach aplikacji komputerowych;
  7. prowadzenie szkoleń instruktażowych w Urzędzie;
  8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem sprawności łączności telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej, w tym rozliczanie usług telekomunikacyjnych oraz gromadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z łącznością;
  9. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  teleinformatycznego, w tym również bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
  10. współdziałanie z organami rządowej administracji zespolonej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;    
  11. przeprowadzanie okresowych testów związanych z zapewnieniem ciągłości  działania kluczowej infrastruktury informatycznej i elektrycznej Urzędu;
  12. wykonywanie zadań Administratora Systemu Informatycznego, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
  13. koordynowanie działań i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa;
  14. inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem działań mających na celu doskonalenie SZBI;
  15. prowadzenie spraw związanych z:
   • procesem zarządzania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych   w Urzędzie,
   • zapewnieniem prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych w Urzędzie.
 8. Do zadań Stanowiska ds. Transportu należy w szczególności:
  1. utrzymanie należytego stanu technicznego oraz ewidencyjno-dokumentacyjnego posiadanych pojazdów oraz maszyn i urządzeń transportowych;
  2. prowadzenie dokumentacji wykorzystywania, eksploatacji, utrzymania i napraw pojazdów;
  3. prowadzenie ewidencji pojazdów;
  4. prowadzenie spraw ubezpieczenia pojazdów;
  5. załatwianie spraw związanych z likwidacją szkód w pojazdach zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia;
  6. niezwłoczne informowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zaistniałej szkodzie w pojeździe;
  7. zapewnianie przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych, napraw bieżących i okresowej obsługi technicznej oraz prowadzenie bieżącej ewidencji w tym zakresie;
  8. zapewnianie garażowania/miejsc parkingowych;
  9. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z  wymaganiami określonymi przez producenta pojazdu;
  10. zapewnianie zakupu paliwa, olejów silnikowych i innych płynów eksploatacyjnych, w tym podstawowych kosmetyków samochodowych;
  11. wnioskowanie o ustalenie/zmianę normy zużycia paliwa;
  12. zapewnianie zakupu i wymiany opon zimowych/letnich; 
  13. zapewnianie usług myjni i czyszczenia wewnętrznego pojazdów; 
  14. wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęcie działań prewencyjnych w przypadku występowania powtarzalnych szkód związanych z użytkowaniem pojazdów; 
  15. dokonywanie bieżących przeglądów upoważnień do prowadzenia pojazdów;
  16. załatwianie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z eksploatacji i ich zbyciem;
  17. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą kierowców w Urzędzie  i w Delegaturach;
  18. obsługa drona;
  19. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem potrzeb transportowych Urzędu;
  20. prowadzenie spraw w zakresie korzystania z samochodów służbowych i prywatnych do celów służbowych.”,
 9. Do zadań Stanowiska Sprzątaczki należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem zachowania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu w tym m.in.:
   • odkurzanie pomieszczeń, wycieranie listewek przypodłogowych,
   • czyszczenie mebli biurowych (biurek, szaf, stołów, krzeseł, foteli),
   • wycieranie z kurzu zewnętrznych części sprzętu takiego, jak: komputery,   kserokopiarki, drukarki, telefony oraz kontaktów elektrycznych,
   • mycie okien i parapetów okiennych,
   • czyszczenie obrazów, 
   • mycie korytarzy, schodów, toalet, kafelek w toaletach, umywalek, pojemników na ręczniki i mydło, koszy na śmieci, drzwi do pomieszczeń oraz drzwi wejściowych,
   • sprzątanie podwórka oraz usuwanie liści w okresie jesiennym,
   • zamiatanie chodnika;
  2. właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości;
  3. zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach;
  4. współpraca z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłaszane.

ROZDZIAŁ V
Podstawowe zasady planowania pracy w Urzędzie 

§  26

 1. Podstawowymi dokumentami w zakresie planowania pracy w Urzędzie są:
  1. układ zadaniowy planu wydatków zwany dalej „budżetem zadaniowym”, który opracowuje Wydział ds. Budżetu i Finansów; 
  2. roczny plan zewnętrznej działalności kontrolnej Urzędu, który opracowuje Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych i Nieruchomych;
  3. roczny plan kontroli wewnętrznych Urzędu,  który opracowuje stanowisko Radcy Prawnego.
 2. Plan kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu przedstawiany jest Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, w terminie do 31 stycznia każdego roku.


Rozdział  VI
Organizacja działalności kontrolnej

§ 27. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną, której podlega wykonywanie zadań przez wydziały, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie i stanowiska pracy      w Delegaturach oraz zewnętrzną w zakresie wykonywania zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień oraz przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§  28.

 1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje:
  1. Wojewódzki Konserwator Zabytków w zakresie całokształtu działania Urzędu;
  2. Kierownicy Delegatur i Wydziałów  w stosunku do podległych pracowników zgodnie z posiadanym upoważnieniem;
  3. osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Kontrola wewnętrzna ma na celu:
  1. zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom;
  2. stwierdzenie czy czynności i zadania są wykonywane prawidłowo;
  3. stwierdzenie stanu faktycznego wytwarzanym dokumentów.

§ 29. 

 1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określa       rozdział 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Wojewódzki Konserwator Zabytków sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami powierzonych, na podstawie porozumień, gminom, powiatom, związkom gmin i powiatów oraz kierownikom instytucji kultury.

§ 30.

 1. Plan kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kontroli prawidłowego wykonywania zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami powierzonych, na podstawie porozumień, gminom, powiatom, związkom gmin i powiatów oraz kierownikom instytucji kultury na dany rok ustalają Kierownicy Wydziałów, Kierownicy Delegatur oraz samodzielne stanowiska i przedkładają go Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.  
 2. Plan kontroli powinien określać temat i zakres, termin jej wykonania oraz wskazywać kontrolowaną osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną.

§ 31. Kontrole wykonywane są na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierowników Delegatur.


ROZDZIAŁ VII 
Postanowienia końcowe

§ 32. Prawa i obowiązki Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków jako pracodawcy i pracowników Urzędu oraz organizację i porządek pracy określa Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków.

§ 33. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obieg dokumentów w Urzędzie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

§ 34. Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.