Zabytki ruchome

Zabytki ruchome to obiekty będące w szczególności:

  • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
  • kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
  • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
  • wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i urządzeniami świadczącym o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
  • materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
  • instrumentami muzycznymi,
  • wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
  • przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

Zestawienie zabytków ruchomych na stan 30.06.2019

WOJEWODZTWO LICZBA DECYZJI LICZBA OBIEKTÓW WYPOSAZENIE SWIĄTYŃ KOLEKCJE INNE SUMA
DOLNOŚLĄSKIE 2606 40953 35874 392 4687 84512
KUJAWSKO-POMORSKIE 456 10365 9822 88 455 21186
LUBELSKIE 852 19374 17218 779 1377 39600
LUBUSKIE 408 6681 5878 0 803 13770
ŁÓDZKIE 787 14316 12787 602 927 29419
MAŁOPOLSKIE 1464 26320 21651 1087 3582 54104
MAZOWIECKIE 2045 20780 14100 3538 3142 43605
OPOLSKIE 1068 8377 7192 744 441 17822
PODKARPACKIE 1263 52896 15020 36364 1512 107055
PODLASKIE 654 4673 4096 65 512 10000
POMORSKIE 659 6168 5961 65 142 12995
ŚLĄSKIE 1091 8371 5477 2193 701 17833
ŚWIĘTOKRZYSKIE 572 14002 11542 1251 1209 28576
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 360 5276 4933 265 78 10912
WIELKOPOLSKIE 1272 24097 22080 1036 981 49466
ZACHODNIOPOMORSKIE 577 2179 2002 4 173 4935