Odbiór prac konserwatorskich w cerkwii w Gorajcu

Cerkiew w Gorajcu datowana na XVI w., wzniesiona około roku 1586, należy do najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce, obok cerkwi w Radrużu.

W pierwszych dniach września dokonaliśmy odbioru kolejnego etapu prac konserwatorskich prowadzonych przy polichromiach w cerkwi w Gorajcu. Zakończono pełną konserwację polichromii w sanktuarium i etap techniczny z próbami zakresu artystyczno-estetycznego w nawie.

Materiałami pomocniczymi w prowadzonych pracach konserwatorskich były zachowane zdjęcia, z czasu, kiedy polichromia zachowana była w całości. Na dołączonych fotografiach ze sklepienia nad nawą widoczny jest stan zachowania oryginału, co obrazuje podobny stan zachowania oryginału w sanktuarium.

Spore ubytki są wyzwaniem dla konserwatorów, którzy stają w sytuacji rekonstrukcji metodami konserwatorskimi, jednak z poszanowaniem zachowanego oryginału-wzoru. Zauważono w trakcie prac konserwatorskich, że polichromie były malowane przez co najmniej dwóch autorów i różnią się poziomem artystycznym. Starano się w subtelny sposób zaznaczyć te różnice przy punktowaniu scalającym i rekonstrukcji.

Dalsze etapy prac będą dotyczyły nawy głównej, polichromii na konstrukcji więźby sklepienia i ścian sklepienia, gdzie, jak widoczne to jest na zdjęciach, zakres rekonstrukcji jest bardzo duży. Uzupełnienie oryginału będzie prowadzone w tych miejscach, dla których posiadamy zachowane fotografie archiwalne.