"Wzorcowa rewitalizacja" - program wsparcia dla gmin

Jeszcze do 26 lutego trwa nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”.

 

Do końca tygodnia potrwa nabór gmin chcących wziąć udział w programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program kierowany jest do gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

NID pomoże wybranym gminom przeprowadzić proces identyfikacji dziedzictwa na jej obszarze, oszacować jego wartość i wskaże właściwy sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych.

 

W ramach programu Narodowy Instytut Dziedzictwa wesprze gminy w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych procesów rewitalizacji, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach procesu rewitalizacji prowadzonego przez dane gminy. W zależności od województwa do udziału w programie zakwalifikują się maksymalnie 2 gminy w województwie.

Dzięki udziałowi w programie wyłonione gminy otrzymają indywidualne wsparcie eksperta NID, który zostanie delegowany do bieżącego doradztwa dla danej gminy i wspólnie z jej przedstawicielami będzie uczestniczył w procesie planowania i realizacji programu rewitalizacji na każdym etapie uwzględniającym dziedzictwo kulturowe, czyli:

  1. ujmowania dziedzictwa jako elementu diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
  2. delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (m,in. w zakresie doboru mierników adekwatnych dla dziedzictwa kulturowego);
  3. wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań odnoszących się do dziedzictwa kulturowego;
  4. tworzeniu lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
  5. wsparcia w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
  6. wdrażaniu projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
  7. wdrażaniu projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
  8. aktywizacji społeczności lokalnej przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego, udziału w partycypacji społecznej;
  9. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego.

O tym, które gminy otrzymają wsparcie Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, zadecyduje analiza ekspercka dokonana na podstawie oceny min. motywacji gminy do udziału w programie, występujących na danym obszarze problemów, czy podejmowanych w przeszłości działań rewitalizacyjnych na obszarach cennych historycznie.

Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Program wsparcia oferowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID: 

Województwo Podkarpackie i Lubelskie:

Adam Sapeta, e-mail: asapeta@nid.pl
Oddział Terenowy w Rzeszowie
35-045 Rzeszów, Hetmańska 15
Tel.: 571 226 993